[html ]Jak se stát čtenářem

Od dospělého zájemce o registraci požadujeme předložení platného občanského průkazu nebo pasu, vyplnění přihlášky a zaplacení ročního či jednorázového poplatku. Viz.CENÍK SLUŽEB.

Od dětí požadujeme předložení žákovské knížky, vyplnění přihlášky a zaplacení ročního poplatku. Přihláška musí být podepsána jedním z rodičů dítěte nebo jeho zákonným zástupcem  a doplněna číslem OP.
Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
  K ověření totožnosti předložení občanského průkazu, u dětí žákovské knížky.

Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje čtenářů na základě zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky.

Podpisem přihlášky čtenář potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat. Zároveň podle zákona číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby knihovny

Základní práva čtenářů

Řádně zaregistrovaný čtenář má právo:

 • vypůjčit si najednou až 30 knih nebo časopisů, nestanoví-li knihovnice jinak
 • požádat o přepůjčení knihy z jiné knihovny, jestliže knihovna žádanou knihu nevlastní
 • využívat čítárnu-studovnu k prezenčnímu studiu literatury a výběru či četbě časopisů
 • využívat počítače k výběru literatury, pro přístup k síti internet a pro práci se vzdělávacími CD
 • požádat o rezervaci knihy, je-li půjčená
 • požádat o prodloužení výpůjčky knihy i dvakrát po sobě, není-li rezervována pro dalšího čtenáře
 • zamluvit si předem internetovou stanici
 • požádat o ukončení členství v knihovně a likvidaci osobních údajů v počítačové databázi

Základní povinnosti čtenářů

Registrovaný čtenář:

 •  předkládá čtenářský průkaz
 • vrací knihy včas a nepoškozené
 • platí registrační a sankční poplatky
 •  hlásí změnu bydliště, ztrátu průkazu, poškození knihy a výskyt nakažlivé choroby v rodině
 • nepůjčuje knihy z knihovny ani čtenářský průkaz dalším osobám
 •  hlásí zjištěné poškození knihy či časopisu, které si chce vypůjčit
 • zachovává v knihovně pořádek a klid
 • dbá pokynů knihovnice
 • dodržuje Knihovní řád, který je v plném textu k dispozici u výpůjčního pultu
 • dodržuje Pravidla užívání výpočetní techniky, která jsou k dispozici v půjčovně u každého PC pro uživatele

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ výpočetní techniky

 1. Městská knihovna Jáchymov nabízí uživatelům možnost využití počítačů pro tyto účely:
  1. vyhledávání v interních databázích a zpřístupňování CD, DVD
  2. využívání webových stránek Internetu, elektronické pošty a dostupných databází,
  3. využití kancelářského softwaru a knihovnického programu (CLAVIUS) pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
  4. Uživatel nahlásí knihovnici zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 2. Každý uživatel má právo pracovat na počítači jednu hodinu. Tuto dobu je možno prodloužit, není-li přítomen další zájemce. V případě velkého počtu zájemců si knihovna vyhrazuje právo krátit dobu užívání na 30 minut.
 3. V případě, že to dovolují licenční aj. podmínky využívání jednotlivých zpřístupněných zdrojů, může si uživatel vytisknout výsledky své práce za stanovený poplatek nebo uložit na svou flash.
 4. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software.
 5. Uživatel nesmí:
  1. vyhledávání v interních databázích a zpřístupňování CD, DVD
  2. nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory,
  3. provádět jakékoliv změny programů – nahrávat, rušit, modifikovat soubory či adresáře, měnit konfiguraci počítače,
  4. resetovat nebo vypínat počítač,
  5. provozovat počítačové hry,
  6. svým chováním omezovat ostatní uživatele.
 6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné škody, vzniklé porušením Pravidel užívání výpočetní techniky, neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 7. Uživatelé Internetu nesmí navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist.
 8. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele nebo k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).
 9. Uživatel internetu musí uhradit stanovený poplatek po ukončení práce hotově, není–li stanoveno jinak.

[/html]